Wednesday, March 30, 2011

Đài SBS phỏng vấn Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt "Liệu Việt Nam cũng sẽ có "Cách Mạng Hoa Nhài"?

Liệu Việt Nam cũng sẽ có "Cách Mạng Hoa Nhài"?

Phỏng vấn nhà đối kháng hiện đang sống lưu vong, ông Đoàn Viết Hoạt.
29th March, 2011http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/highlight/page/id/154351/t/Issues-of-Vietnam:-Will-Jasmine-Revolution-take-place-in-Vietnam-/