Friday, May 20, 2011

Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ
HÌNH ẢNH CHIẾN DỊCH CHỐNG BẦU CỬ ĐỘC ĐẢNG
17-22/5/2011Tại Sài Gòn


Tại Hà Nội
Tại Nha Trang