Friday, June 17, 2011

Dũng Cảm Tham Gia Tuần Hành Chống Trung Quốc

Dũng Cảm Tham Gia Tuần Hành Chống Trung Quốc

Thông Tin từ Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước
Còn Nước Còn Mình

Trong khí thế sôi sục Bảo Vệ Tổ Quốc của Tuổi Trẻ và Đồng Bào cả nước;

Đáp lời kêu gọi Cứu Nước của:
Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế,
Linh mục Nguyễn Văn Lý,
Nữ Vương Công Lý,
Đại Lão Thích Quảng Độ,
CLB Cựu Kháng Chiến,
Khối 8406,
và của rất nhiều Nhân Sĩ Yêu Nước.

Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước, Còn Nước Còn Mình, kiên trì nỗ lực tuyên truyền, vận động Đồng Bào dũng cảm tham gia Tuần Hành Ôn Hòa chống Trung Quốc Xâm Lược, chuẩn bị Ngày Hội Lớn TOÀN DÂN CỨU NƯỚC.

Dưới đây là một số hình ảnh 24 giờ qua tại Saigon và Miền Tây phía Nam:

1-Tại vùng Saigon, Cẩm Nang Yêu Nước cập nhật được phát tán rộng rãi bằng truyền đơn và truyền miệng kêu gọi xuống đường.

2-Tại Miền Tây, Đoàn TN/PGHH Yêu Nước đi vận động từng nhà.
Xin phổ biến rộng rãi Cẩm Nang Yêu Nước (xem phần đính kèm). Cám ơn.

Bản tin từ Việt Nam
Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước
Còn Nước Còn Mình
Tại Miền Tây: Thành viên PT.TTYN đem đến từng nhà giới thiệu Cẩm Nang Yêu Nước (với Chương trình Hành động)
Tại Sàigòn: Thành viên PT.TTYN rải CNYN trên đường phố, dán CNYN trên các cột điện, bức tường...)
Dưới đây là hai hình mới nhất chụp ngày 16/6/2011 tại Bến Xe Miền Đông,
292 Đinh Bộ Lĩnh, F26, quận Bình Thạnh, Sàigòn.