Tuesday, October 5, 2010

Tiếp tục cuộc vận động "HS - TS - VN" nhân dịp Ngàn Năm Thăng Long

Chúng tôi xin tiếp tục công bố hình ảnh từ cuộc vận động "HS - TS - VN" nhân dịp Ngàn Năm Thăng Long của nhóm Thanh Niên Hành Động Vì Đất Nước.