Thursday, March 18, 2010

Thông Báo Thời Cuộc

Ủy Ban Quốc Gia Yểm Trợ Dân Chủ

Thông Báo Thời Cuộc


Trong phiên họp hàng tuần, Thường Vụ Ủy Ban Quốc Gia Yểm Trợ Dân Chủ đã thảo luận về việc công an nước CHXHCNVN đưa linh mục Nguyễn Văn Lý từ trại giam ở Hà Nam về Tòa Giám Mục Huế và tuyên bố cho tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh. Nhân dịp này Thường Vụ UBQGYTDC có những nhận định sau đây.

1. Bản án tù của tòa án nước CHXHCNVN đối với linh mục Nguyễn Văn Lý cần phải đình chỉ thi hành vì nó vi phạm Hiến Pháp nước CHXHCNVN và coi thường luât pháp quốc tế cũng như những công ước về nhân quyền mà nhà nước CHXHCNVN đã phê chuẩn.

2. Nhà nước CHXHCNVN phải ngưng ngay việc thi hành những đạo luât vi hiến và đi ngược lại những cam kết quốc tế về nhân quyền. Công An nước CHXHCNVN phải chấm dứt ngay việc đàn áp, bắt bớ, tù đầy những ngươi bất đồng chánh kiến, những nhà lãnh đạo các giáo hội độc lâp, và dân oan.

3. Nhà nước CHXHCNVN phải thả tức khắc và vô điều kiện những người bất đồng chánh kiến cũng như những tù nhân chánh trị, tôn giáo và lương tâm đang bị giam giữ.

4. Quốc hội nước CHXHCNVN phải ban hành các đạo lụật ấn định và giới hạn quyền và sự họat động của đảng CSVN, tách đảng CS ra khỏi mọi quyền lực và cơ cấu nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền của người dân được lập hội, biểu tình, phát biểu ý kiến, ra báo, một cách thật sự tự do và độc lập với nhà nước và đảng CS.

Ủy Ban Quốc Gia Yểm Trợ Dân Chủ tại Việt Nam luôn sẵn sàng sát cánh cùng đồng bào và các nhà bât đồng chánh kiến trong công cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam.


Việt Nam, ngày 17 tháng 3 năm 2010

Thường Vụ UBQGYTDC

Huỳnh Kim Sĩ (Dân Xã Đảng)
Thái Việt (Đai Việt Duy Dân)
Lý Dũng (Đai Viêt Quốc Xã)
Nguyễn Chinh Nguyên (Nhân Xã Đảng)
Nguyễn Việt Tự Do (Việt Nam Quốc Dân Đảng)