Thursday, June 10, 2010

Tiếp tục dán tờ rơi HS.TS.VN ở tỉnh Đồng Nai

Kính gửi Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ.

Kính thưa Ủy Ban,

Tiếp tục cuộc vận động người Việt Nam cùng xác quyết Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, nhóm thanh niên hành động vì đất nước tiếp tục nỗ lực dán tờ rơi cho cuộc vận động này. Chúng tôi kính gửi đến Ủy ban một số hình ảnh các tờ rơi được dán ở tỉnh Đồng Nai từ đầu tháng 6 đến nay.

Thay mặt nhóm thanh niên hành động vì đất nước
Nguyễn Văn Tân